เป็นแบบทดสอบ สำหรับการประเมินผลการเรียน/การฝึกภาคปกติ แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning mstc23) ประจำปีการศึกษา 2564