เป็นระบบการเรียนการสอนสำหรับกำลังพลภายในหน่วย ศฝ.นศท.มทบ.23

การพัฒนากำลังพลทั้งหมดของหน่วย เพื่อยกระดับให้เป็นผู้ที่ได้รับวิทยฐานะ และเป็นผู้ที่มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

เป็นคลังเก็บข้อมูลของแผนบทเรียนและสื่อการเรียนการสอน ที่ได้จัดทำขึ้นโดยชุดครูฝึกที่ 1, 2, 3 และครูอาจารย์ประจำวิชาทั่วไป

ประจำปีการศึกษา 2563 ของ ศฝ.นศท.มทบ.23 

(เริ่มต้น พ.ค.63)