แผนการฝึก นศท. ประจำปีการศึกษา 2564 ของ ศฝ.นศท.มทบ.23